PRIHLÁŠKA

Na stiahnutie vo formáte pdf.

STANOVY KLUBU PRIATEĽOV TURISTIKY GALANTA

Čl. I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Názov združenia: KLUB PRIATEĽOV TURISTIKY GALANTA.
 2. Klub priateľov turistiky ( ďalej len „klub“ ) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením občanov.
 3. Klub je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosťv rámci vlastných stanov a právnych predpisov Slovenskej republiky.
 4. Sídlom klubu je Galanta, SNP 1003/33.
 5. Klub vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Čl. II.

CIEĽČINNOSTI

1. Cieľom činnosti klubu je vytváraťpodmienky na uspokojovanie záujmu a potrieb svojich členov, budovaniu vzťahu k prírode, turistike, ochrane prírody a v tomto duchu aktívne pracovať, organizovaťrôzne podujatia na spoznávanie krás prírody Slovenska ako aj celého sveta.

2. Podpora športu, detí a mládeže.

Čl. III.

ORGANIZÁCIA KLUBU

Orgánmi klubu sú:

 1. Valné zhromaždenie.
 2. Výbor klubu.
 3. Rozhodcovská rada.
 4. Predseda klubu.

Čl. IV.

ČLENSTVO V KLUBE

 1. Členom klubu sa môže staťkaždý občan SR starší ako 15 rokov, ktorý súhlasí so stanovami, vyplní a odovzdá prihlášku člena a zaplatí členský príspevok. Členstvo v klube je dobrovoľné. Členstvo schvaľuje Výbor klubu. Prijatý člen dostane osobnú legitimáciu o členstve v klube. Za vyhotovenie legitimácie zaplatí člen poplatok vo výške, ktorý stanoví Výbor klubu.
 2. Deti do 15 rokov môžu byťčlenmi klubu len so súhlasom rodičov alebo zákonného zástupcu.
 3. Členstvo v klube zaniká: a) vystúpením, b) úmrtím, c) nezaplatením členského príspevku, d) vylúčením pre hrubé porušenie stanov alebo iných všeobecne záväzných predpisov.
 4. Členstvo podľa ods. 3 písm. c) zanikne, ak člen nezaplatí ročný členský príspevok ani po písomnej výzve Výboru klubu v určenom termíne.
 5. Proti rozhodnutiu o vylúčení sa môže člen odvolaťna Rozhodcovskú radu klubu.

Čl. V.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

 1. Oprávneným členom klubu je člen, ktorý má zaplatený členský príspevok.
 2. Člen klubu má právo: a) zúčastňovaťsa na podujatiach klubu a na zľavy z poplatkov za podujatia, b) byťinformovaný o činnosti klubu, podávaťnávrhy, pripomienky a sťažnosti k jeho činnosti, c) voliťpo dovŕšení 15 rokov orgány klubu, d) po dovŕšení 18 rokov byťvolený do orgánov klubu, e) zrušiťsvoje členstvo v klube.
 3. Člen klubu je povinný: a) dodržiavaťstanovy a uznesenia orgánov klubu, b) platiťkaždoročne členský príspevok vo výške a v termíne, ktorý určí Valné zhromaždenie

klubu, c) čestne a zodpovedne vykonávaťzverené funkcie, d) podporovaťčinnosťklubu, získavaťčlenov a priateľov, zastávaťzáujmy klubu,

e) plniťkonkrétne úlohy, ku ktorým sa na základe dobrovoľnosti zaviazal.

4. Nezaplatením členského príspevku člen stráca právo využívaťvýhody oprávneného člena klubu uvedené v ods. 2 písm. a), b), c), d).

Čl. VI.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

 1. Najvyšším orgánom klubu je Valné zhromaždenie.
 2. Valné zhromaždenie klubu zvoláva Výbor klubu raz do roka. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvolá Výbor klubu na základe písomnej žiadosti 1/3 členov klubu.
 3. Na Valné zhromaždenie sa pozývajú všetci oprávnení členovia klubu, partnerské organizácie a hostia.
 4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné ak je prítomná jedna tretina oprávnených členov klubu. Uznesenie je platné ak ho schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 5. Rokovanie Valného zhromaždenia riadi Predseda klubu.
 6. O uskutočnení Valného zhromaždenia klubu a o prijatých uzneseniach sa vyhotoví zápisnica.
 7. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia klubu patrí: a) voliťa odvolávaťPredsedu klubu, Výbor klubu a Rozhodcovskú radu klubu, b) schvaľovať, doplňovaťa meniťStanovy klubu, c) schvaľovaťprogram činnosti klubu, správy očinnosti a hospodárení klubu, d) rozhodovaťo zániku klubu a likvidácii jeho majetku.

Čl. VII.

VÝBOR KLUBU

 1. Medzi Valnými zhromaždeniami klubu riadi činnosťklubu 9 členný Výbor je zložený z predsedu, tajomníka, pokladníka a šiestich členov. Výbor je volený na 5 ročné obdobie.
 2. Výbor klubu zvoláva Predseda klubu podľa potreby, najmenej však jeden krát za štvrťrok.
 3. Výbor je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie je platné ak ho schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru.
 4. Výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do pôsobnosti Valného zhromaždenia klubu.
 5. Do pôsobnosti Výboru klubu patrí: a) zvolávaťvalné zhromaždenie, navrhovaťjeho rokovací poriadok, pripravovaťrokovania

valného zhromaždenia a zabezpečovaťplnenie jeho uznesení, b) navrhovaťvolebný poriadok do orgánov klubu,

c) rokovaťa rozhodovaťo návrhoch, žiadostiach a sťažnostiach členov klubu.

6. O prijatých uzneseniach Výboru klubu sa vyhotovuje zápisnica.

Čl. VIII.

ROZHODCOVSKÁ RADA KLUBU

 1. Rozhodcovská rada klubu je kontrolným orgánom klubu. Funkčné obdobie je 5 ročné.
 2. Rozhodcovská rada má 3 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie klubu. Na jej čele je predseda, ktorého volí Valné zhromaždenie z jej členov.
 3. Rozhodcovská rada zasadá podľa potreby, najmenej jeden krát do roka. Zasadnutia rady zvoláva jej predseda. Predseda klubu alebo ním poverený člen má právo zúčastňovaťsa na zasadnutiach rozhodcovskej rady.
  1. Do pôsobnosti rozhodcovskej rady patrí: a) dozeraťna zachovávanie stanov a plnenie uznesení Valného zhromaždenia klubu, b) dozeraťna činnosťa hospodárenie Výboru klubu, upozorňovaťna nedostatky, navrhovať
  2. nápravné opatrenia a informovaťo zistenom stave Valné zhromaždenie klubu, c) rozhodovaťo odvolaniach proti rozhodnutiam Výboru klubu.
 4. Predseda rozhodcovskej rady sa zúčastňuje zasadnutí Výboru klubu s hlasom poradným.

Čl. IX.

PREDSEDA KLUBU

 1. Predseda klubu je jeho výkonným orgánom a zároveňštatutárnym zástupcom. Do funkcie ho navrhuje Výbor klubu a volí Valné zhromaždenie klubu na obdobie 5 rokov.
 2. Do pôsobnosti predsedu klubu patrí: a) viesťrokovania Valného zhromaždenia klubu, b) zvolávaťa viesťrokovanie Výboru klubu, c) zabezpečovaťplnenie uznesení Valného zhromaždenia a Výboru klubu.
 3. Predseda klubu koná za klub samostatne.

Čl. X.

MAJETOK KLUBU A HOSPODÁRENIE

 1. Majetok klubu tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok.
 2. Zdrojom majetku sú: a) príspevky od vlastných členov, b) dary od fyzických a právnických osôb, c) príjmy z vlastnej činnosti, d) príjmy z reklám a predaja majetku, e) príjmy z vkladov na účtoch, f) dotácie od fyzických a právnických osôb.
 3. Hospodárenie klubu sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Pravidelné informácie o stave majetku a finančných prostriedkov podáva Výboru klubu jeho pokladník.

Čl. XI.

ZÁNIK KLUBU

 1. K zániku klubu dôjde dobrovoľným rozpustením, ak o tom rozhodne 2/3 väčšina riadnych členov klubu na Valnom zhromaždení klubu, prípadne z iných v zákone ustanovených dôvodov.
 2. V prípade zániku klubu sa všetok majetok, finančné prostriedky a archív klubu uzatvoria a pripravia na likvidáciu. Likvidácia sa vykoná podľa platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Tieto Stanovy Klubu priateľov turistiky Galanta boli schválené na Valnom zhromaždení klubu dňa

27. novembra 2007. Stanovy Klubu priateľov turistiky Galanta zo dňa 2. decembra 2004, registrované MV SR pod č. VVS/1-900/90-17887 dňa 08. 02. 2005 sa zrušujú.

V Galante 27. novembra 2007.

Ing. Milan Zeleňák Predseda klubu